Pravidlá pre prácu v počítačových učebniach a laboratóriách
 
Povinnosti:
1.   Počítačové učebne a laboratóriá sú určené na prácu študentov v rámci cvičení.
2.Každý je povinný dbať o udržiavanie poriadku a čistoty.
3. Je v nich zakázané:
   - zasahovanie do HW či SW inštalácie počítačov, ako aj ich odpájanie a pripájanie periférií (s výnimkou USB zariadení a slúchadiel)
   - zasahovanie do sieťovej infraštruktúry učebne, vrátane odpájania sieťových káblov
   - premiestňovanie akéhokoľvek inventáru
   - konzumovanie jedál a nápojov.
4. V počítačových učebniach (CPU, PU1, Digilab, PU3) je možné pripojenie vlastných notebookov do elektrickej siete prostredníctvom rozvodov, ktoré sú na pracovných stoloch.  Je zakázané odpájať počítače v učebniach z elektrickej siete.
5. Na pripojenie vlastných notebookov do učebňovej siete je potrebné používať WiFi sieť Eduroam. Použitie káblov od počítačov je zakázané.
6. Pri práci sú študenti povinní správať sa v súlade s predpismi FIIT STU, STU a SANET-u.
  
Odporúčanie
Na ukladanie používateľských dát používajte výlučne sieťový disk (defaultne mapovaný ako H:).
Dáta na lokálnych diskoch môžu byť kedykoľvek vymazané bez možnosti obnovy.
 
Riešenie problémov
V prípade technických problémov s počítačmi, prístupom na internet alebo s prihlásením do domény kontaktujte cvičiaceho alebo službu CVKS  (tel.: 02/210 22 244, príp. 210 22 243).
 
Ing. Roman Stovíček, CSc.
Sekcia výpočtovej techniky a podpory používateľov CVKS